INCDFP INFP
  Laborator Centrul Naţional de Date

Principalele surse care stau la baza activităţii de cercetare științifice desfășurate în cadrul Laboratorului Centrul Naţional de Date constau din:
 • datele înregistrate de stațiile seismice (inclusiv staţia MLR) ale Reţelei Seismice Naţionale
 • datele de infrasunete înregistrate atât de staţiile acustice româneşti cât şi de cele internaţionale, din cadrul IMS/CTBTO şi din cadrul infrastructurilor europene (ARISE - Atmospheric dynamics Research InfraStructure in Europe, CEEIN - Central and Eastern European Infrasound Network)
 • produsele elaborate (buletine seismice, catalog de cutremure, mecanisme ale cutremurelor) in cadrul Laboratorului
 • schimbul de date şi produse cu Centrele Naţionale de Date ale statelor membre CTBT
 • schimbul de date şi produse cu alte centrele internaţionale de date
Principalele direcţii de cercetare științifică desfășurată în cadrul Laboratorului Centrul Naţional de Date constau din:
 • monitorizarea seismicităţii la nivel local şi global
 • studierea seismicităţii istorice
 • studierea sursei seismice şi a structurii litosferei la scară locală şi regională
 • studierea propagării undelor seismice şi evaluarea efectelor locale
 • discriminarea evenimentelor seismice de natură tectonică de cele provocate de producerea exploziilor
 • creşterea capacităţii de detecţie în localizare, în vederea optimizării procesului de decizie, în cazul evenimentelor potenţial distructive
 • analiza seismo-acustică bazată pe datele înregistrate cu staţia seismo-acustică instalată în cadrul colaborării cu Centrul pentru Aplicaţii Tehnice al Forţelor Aeriene ale SUA (AFTAC – Air Force Technical Application Centre)
 • monitorizarea hazardului geofizic (natural și antropogen) generat de sursele infragenice din România şi din Europa Centrală.
Rezultatele obţinute din activitatea de cercetare științifică desfășurată în cadrul Laboratorului Centrul Naţional de Date s-au concretizat în:
 • Colaborări bilaterale
 • Memorandumuri şi acorduri de colaborare
 • Proiecte internaţionale
 • Proiecte naţionale
 • Lucrări ştiinţifice
 • Comunicări ştiinţifice la conferinţe cu participare internaţională
 • Schimb internaţional de date şi produse


Instalatia Speciala si Obioectivul de Interes National - Centrul Național de Date (CTBT - Tratatul de interzicere totală a experiențelor nucleare) IOSIN-CND

Istoric

 • 1976-1996: România s-a implicat activ în activităţile tehnice de pregătire a sistemului internaţional de verificare a condiţiilor Tratatului de Interzicere Totală a Experienţelor Nucleare (CTBT) prin participarea la experimentele ştiinţifice ale Grupului de Experţi Ştiinţifici (GSETT) ai Conferinţei pentru Dezarmare a Naţiunilor Unite;
 • 23 decembrie 1993: A fost semnat Memorandumul nr. C3/4246 care reglementează cadrul legal pentru participarea României la sistemul global de verificare prin mijloace seismologice a respectării CTBT prin Centrul Naţional de Date şi staţia seismică Muntele Roșu (MLR);
 • 24 septembrie 1996: România a semnat Tratatul CTBT;
 • 4 octombrie 1999: România a ratificat Tratatul CTBT prin Legea nr. 152/04.10.1999 pentru ratificarea Tratatului de interzicere totală a experiențelor nucleare, adoptat de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 10 septembrie 1996;
 • 8 august 2001: A fost înfiinţat Laboratorul Centru Naţional de Date, instalaţie specială de interes naţional, care asigură participarea tehnică a României la monitorizarea seismică în sprijinul Tratatului de interzicere totală a experienţelor nucleare, ca urmare a intrării în vigoare a H.G. nr. 702/19.07.2001 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1313/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP);
 • 26 iunie 2003: staţia Muntele Roşu (coduri MLR/AS081) a fost oficial certificată ca staţie seismică auxiliară a Sistemului Internaţional de Monitorizare Seismică (IMS-International Monitoring System);
 • 1 octombrie 2004: A intrat în vigoare Legea nr. 372/20.09.2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Comisia Pregătitoare a Organizaţiei Tratatului de interzicere totală a experienţelor nucleare privind desfăşurarea activităţilor referitoare la instalaţiile de monitorizare internaţională în vederea aplicării Tratatului de interzicere totală a experienţelor nucleare, inclusiv a activităţilor ulterioare certificării, semnat la Viena la 13 iunie 2003.

Misiune

 • Centrul Național de Date al României (cod NDC-RO) din cadrul INCDFP a fost desemnat de către autoritățile române în domeniu, în vederea implementării Tratatului de interzicere totală a experienţelor nucleare (CTBT) și verificarea respectării acestuia;
 • IOSIN-CND (NDC-RO) - asigură participarea oficială a României la activităţile desfăşurate pentru verificarea respectării CTBT;
 • IOSIN-CND (NDC-RO) - este răspunzător pentru operarea și întreținerea stației seismologice certificate Muntele Roșu (coduri MLR/AS081), care face parte din rețeaua seismică auxiliară a Sistemului Internaţional de Monitorizare (IMS). Misiunea staţiei MLR/AS081 constă din înregistrarea locală a datelor seismice și transmiterea acestora la cerere, în orice moment, către Centrul Internațional de Date (IDC) al Organizaţiei CTBT (CTBTO), prin conexiune la internet și legătură prin satelit. Personalul NDC-RO asigură supravegherea stației, verificarea calității datelor, transmisia și arhivarea acestora;
 • IOSIN-CND (NDC-RO) - oferă autorităților române consultanță tehnică în vederea verificării respectării CTBT, inclusiv prin punerea la dispoziție a rezultatelor analizei evenimentelor suspectate că ar putea încălca prevederile Tratatului.

Activităţi permanente

 • Asigurarea şi verificarea funcţionării staţiei seismologice MLR/AS081 în reţeaua seismică auxiliară a IMS;
 • Asigurarea transmiterii datelor înregistrate cu staţia MLR/AS081 către IDC prin mijloacele de comunicaţie adecvate (satelit, radio), cu respectarea standardelor de disponibilitate şi calitate a datelor, precum și a cerințelor de performanță prevăzute în Manualul Operaţional pentru monitorizare seismică şi schimb internaţional de date seismice al CTBT;
 • Recepţionarea continuă a datelor seismice înregistrate de staţia MLR/AS081 prin legătura de comunicaţie radio (compusă din 3 relee intermediare), prelucrarea şi analizarea acestor date;
 • Cooperarea cu CTBTO pentru modernizarea și menținerea staţiei seismologice MLR/AS081 la standardele tehnice şi operaționale precizate în Manualul Operaţional pentru monitorizare seismică şi schimb internaţional de date seismice al CTBT;
 • Recepţionarea, prelucrarea și analizarea datelor înregistrate de rețeaua globală IMS, precum și a produselor IDC;
 • Colaborarea cu Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) (ca Autoritate Naţională în problematica legată de CTBT şi de CTBTO) şi cu celelalte autorităţi competente pentru implementarea prevederilor CTBT;
 • Desfăşurarea de activităţi tehnice pentru aplicarea prevederilor CTBT, inclusiv activităţi de cercetare-dezvoltare şi de elaborare a manualelor operaţionale ale IMS, în colaborare cu IDC şi cu alte centre naționale de date ale statelor membre ale CTBT;
 • Cooperarea și participarea activă la schimbul de date şi produse cu alte Centre Naționale de Date ale statelor membre ale CTBT în vederea testării sistemului IMS în sprijinul CTBT;
 • Elaborarea raportului lunar privind funcționarea IOSIN-CND.

Activităţi nepermanente

 • Transmiterea de date suplimentare sau de rapoarte tehnice, la solicitarea IDC/CTBTO (de exemplu, transmiterea în timp real la IDC a datelor înregistrate de stația de infrasunete IPLOR, instalată şi menţinută în funcţiune de INCDFP);
 • Solicitarea de asistenţă tehnică de la IDC pentru efectuarea de analize tehnice specifice;
 • Participarea la şedintele bianuale ale sesiunilor Grupului de Lucru B (WGB – Working Group B), parte integrantă a regimului de verificare a CTBT, inclusiv participarea la întâlnirile Grupului de experți în forme de undă din cadrul Grupului de Experţi Tehnici ai CTBTO (WEG – Waveform Expert Group);
 • Participarea la procesul anual de calibrare a staţiei seismice MLR în conformitate cu Manualul Operaţional, sub coordonarea Secretariatului Tehnic Provizoriu (PTS - Provisional Technical Secretariat) al CTBTO;
 • Participarea la testele și experimentele organizate de PTS/CTBTO în scopul evaluării performanțelor IMS şi IDC (accesul utilizatorilor la datele IMS și produsele IDC, testarea capacităţilor de funcţionare a staţiilor – comunicații, disponibilitatea și calitatea datelor);
 • Utilizarea datelor înregistrate cu reţeaua IMS, cât şi produsele elaborate la IDC pentru aplicaţii civile şi ştiințifice în alte tipuri de activităţi (de exemplu, monitorizarea seismo-acustică desfăşurată de către INCDFP);
 • Colaborarea directă cu organismele CTBTO (IDC, IMS) în vederea obţinerii de proiecte de cercetare sau de ajutor tehnic pentru consolidarea capacităţii de îndeplinire cu succes a rolului NDC-RO în cadrul CTBT (cursuri de pregătire profesională, echipamente, programe de prelucrare şi analiză a datelor);
 • Participarea la cursuri și workshop-uri organizate de PTS/CTBTO;
 • Participarea la workshop-urile Centrelor Naţionale de Date ale ţărilor membre CTBT organizate de PTS/CTBTO;


INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

 • INCDFP
 • EPOS-RO