INCDFP INFP
  Buletin legislativ
LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
HOTĂRÂREA nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a privind Legii nr. 544/2001 liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002.

  Rezultate activitate CD

Având în vedere:

  • Ordonanţa Guvernului nr. 57/16.08.2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul VII: Rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare.
  • Ordinul Nr. 6.199/16.12.2020 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.845/2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidenţă a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare şi a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare.

Directorii/responsabilii de proiecte/contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice, vor avea în vedere faptul că rezultatele activităților de cercetare – dezvoltare se înregistrează în contabilitate conform reglementărilor contabile în vigoare.

În conformitate cu prevederile art. 74 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002:

“(1) În sensul prezentei ordonanţe, prin rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice, denumite în continuare rezultatele cercetării, se înţelege:

a) documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme şi altele asemenea;

b) brevete de invenţie, certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi altele asemenea;

c) tehnologii, procedee, produse informatice, reţete, formule, metode şi altele asemenea;

d) obiecte fizice şi produse realizate în cadrul derulării contractului respectiv;

e) colecţii şi baze de date conţinând înregistrări analogice sau digitale, izvoare istorice, eşantioane, specimene, fotografii, observaţii, roci, fosile şi altele asemenea, împreună cu informaţiile necesare arhivării, regăsirii şi precizării contextului în care au fost obţinute.”

Potrivit art. 5 din Metodologia de înregistrare a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare, anexă la Ordinului nr. 6.199/2020:

“(1) Pentru fiecare rezultat al unui proiect de cercetare-dezvoltare se întocmeşte, în termen de 30 de zile de la aprobarea raportului final de activitate, Fişa de evidenţă a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare, denumită în continuare fişă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la ordin.

(2) Pentru fiecare rezultat valorificat al unui proiect de cercetare-dezvoltare se completează secţiunea dedicată în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare şi se actualizează pentru fiecare activitate de valorificare.

(3) Fişa se completează în sistem electronic, pe platforma BrainMap, în cadrul unei secţiuni dedicate, prin utilizarea unui sistem informatic specializat pentru înregistrarea şi evidenţa rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare.

(4) Accesarea sistemului informatic se va face cu respectarea drepturilor de acces şi a instrucţiunilor de completare ale platformei BrainMap.

(5) Introducerea datelor se realizează de către directorul de proiect sau managerul de inovare/directorul entităţii de inovare şi transfer tehnologic al persoanei juridice executante.”

- O.G. nr. 57/2002
- Ordin nr. 6.199/2020
- Fișă de evidență a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare
- Registru de evidență a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare


INFP


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

  • INCDFP
  • EPOS-RO